กำลังโหลด...

คัมภีร์กุรอาน แปลไทย

1. อัล-ฟาติฮะห์ الفاتحة (7) 2. อัล-บะเกาะเราะฮ البقرة (286) 3. อาลิอิมรอน آل عمران (200) 4. อัน-นิสาอ์ النساء (176) 5. อัล-มาอิดะฮฺ المائدة (120) 6. อัล-อันอาม الأنعام (165) 7. อัล-อะอฺรอฟ الأعراف (206) 8. อัล-อันฟาล الأنفال (75) 9. อัต-เตาบะฮฺ التوبة (129) 10. ยูนุส يونس (109) 11. ฮูด هود (123) 12. ยูสุฟ يوسف (111) 13. อัร-เราะอฺด์ الرّعد (43) 14. อิบรอฮีม إبراهيم (52) 15. อัล-หิจญ์รฺ الحجر (99) 16. อัน-นะห์ลฺ النحل (128) 17. อัล-อิสรออ์ الإسراء (111) 18. อัล-กะฮ์ฟฺ الكهف (110) 19. มัรยัม مريم (98) 20. ฏอฮา طه (135) 21. อัล-อันบิยาอ์ الأنبياء (112) 22. อัล-หัจญ์ الحج (78) 23. อัล-มุอ์มินูน المؤمنون (118) 24. อัน-นูร النّور (64) 25. อัล-ฟุรกอน الفرقان (77) 26. อัช-ชุอะรออ์ الشعراء (227) 27. อัน-นัมล์ النمل (93) 28. อัล-เกาะศ็อศ القصص (88) 29. อัล-อันกะบูต العنكبوت (69) 30. อัร-รูม الروم (60) 31. ลุกมาน لقمان (34) 32. อัส-สัจญ์ดะฮฺ السجدة (30) 33. อัล-อะห์ซาบ الأحزاب (73) 34. สะบะอ์ سبإ (54) 35. ฟาฏิร فاطر (45) 36. ยาซีน يس (83) 37. อัศ-ศอฟฟาต الصّافّات (182) 38. ศอด ص (88) 39. อัซ-ซุมัร الزمر (75) 40. อัล-ฆอฟิร غافر (85) 41. ฟุศศิลัต فصّلت (54) 42. อัช-ชูรอ الشورى (53) 43. อัช-ซุครุฟ الزخرف (89) 44. อัด-ดุคอน الدخان (59) 45. อัล-ญาษิยะฮฺ الجاثية (37) 46. อัล-อะห์กอฟ الأحقاف (35) 47. มุหัมมัด محمّـد (38) 48. อัล-ฟัตห์ الفتح (29) 49. อัล-หุญุรอต الحُـجُـرات (18) 50. กอฟ ق (45) 51. อัซ-ซาริยาต الذاريات (60) 52. อัฏ-ฏูร الـطور (49) 53. อัน-นัจญ์มฺ الـنحـم (62) 54. อัล-เกาะมัร الـقمـر (55) 55. อัร-เราะห์มาน الـرحـمـن (78) 56. อัล-วากิอะฮฺ الواقيـة (96) 57. อัล-หะดีด الحـديد (29) 58. อัล-มุญาดิละฮฺ الـمجادلـة (22) 59. อัล-หัชร์ الـحـشـر (24) 60. อัล-มุมตะหะนะฮฺ الـمـمـتـحنة (13) 61. อัศ-ศ็อฟ الـصّـف (14) 62. อัล-ญุมุอะฮฺ الـجـمـعـة (11) 63. อัล-มุนาฟิกูน الـمنافقون (11) 64. อัต-ตะฆอบุน الـتغابن (18) 65. อัฏ-เฏาะลาก الـطلاق (12) 66. อัต-ตะห์รีม الـتحريم (12) 67. อัล-มุลก์ الـملك (30) 68. อัล-เกาะลัม الـقـلـم (52) 69. อัล-ห๊ากเกาะฮฺ الـحاقّـة (52) 70. อัล-มะอาริจญ์ الـمعارج (44) 71. นูหฺ نوح (28) 72. อัล-ญิน الجن (28) 73. อัล-มุซซัมมิล الـمـزّمّـل (20) 74. อัล-มุดดัษษิร الـمّـدّثّـر (56) 75. อัล-กิยามะฮฺ الـقـيامـة (40) 76. อัล-อินซาน الإنسان (31) 77. อัล-มุรสะลาต الـمرسلات (50) 78. อัน-นะบะอ์ الـنبإ (40) 79. อัน-นาซิอาต الـنازعات (46) 80. อะบะสะ عبس (42) 81. อัต-ตักวีร التكوير (29) 82. อัล-อินฟิฏอร الانفطار (19) 83. อัล-มุฏ็อฟฟิฟีน المطـفـفين (36) 84. อัล-อินชิกอก الانشقاق (25) 85. อัล-บุรูจญ์ البروج (22) 86. อัฏ-ฏอริก الـطارق (17) 87. อัล-อะอฺลา الأعـلى (19) 88. อัล-ฆอชิยะฮฺ الغاشـيـة (26) 89. อัล-ฟัจญ์รฺ الفجر (30) 90. อัล-บะลัด الـبلد (20) 91. อัช-ชัมส์ الـشـمـس (15) 92. อัล-ลัยล์ اللـيـل (21) 93. อัฎ-ฎูหา الضـحى (11) 94. อัล-อินชิรอหฺ الـشرح (8) 95. อัต-ตีน الـتين (8) 96. อัล-อะลัก الـعلق (19) 97. อัล-ก็อดรฺ الـقدر (5) 98. อัล-บัยยินะฮฺ الـبينة (8) 99. อัซ-ซัลซะละฮฺ الـزلزلة (8) 100. อัล-อาดิยาต الـعاديات (11) 101. อัล-กอริอะฮฺ الـقارعـة (11) 102. อัต-ตะกาษุร الـتكاثر (8) 103. อัล-อัศร์ الـعصر (3) 104. อัล-ฮุมะซะฮฺ الـهمزة (9) 105. อัล-ฟีล الـفيل (5) 106. กุร็อยช์ قريش (4) 107. อัล-มาอูน المـاعون (7) 108. อัล-เกาษัร الـكوثر (3) 109. อัล-กาฟิรูน الـكافرون (6) 110. อัน-นัศร์ الـنصر (3) 111. อัล-มะสัด الـمسد (5) 112. อัล-อิคลาศ الإخلاص (4) 113. อัล-ฟะลัก الـفلق (5) 114. อัน-นาส الـناس (6)

ภาษาอื่น ๆ

English - English

French - français, langue française

Russian - русский язык

Thai - ภาษาไทย

Malay - bahasa Melayu, بهاس ملايو‎